Airport Kraljevo

Airport Kraljevo

  • URL: Kraljevo (KVO)
  • Time zone: GMT 1
  • Address: Aerodrom Kraljevo-Morava, 36204 Tavnik, Srbija
  • Operating company: JP Aerodrom Morava
  • Flight distribution on the days of the week: Monday (0.00%), Tuesday (11.54%), Wednesday (38.46%), Thursday (0.00%), Friday (7.69%), Saturday (42.31%), Sunday (0.00%)