Airport Jiu Zhai Huang Long

Airport Jiu Zhai Huang Long

  • URL: Jiu Zhai Huang Long (JZH)
  • Time zone: GMT 8
  • Operating company: Sichuan Jiuzhaihuanglong Airport Co. Ltd.
  • Flight distribution on the days of the week: Monday (8.33%), Tuesday (19.87%), Wednesday (5.77%), Thursday (19.87%), Friday (11.22%), Saturday (23.72%), Sunday (11.22%)
  • Alternative spelling: Jiuzhai Huanglong

Most popular destinations from Jiu Zhai Huang Long (Flights per week )

  1. Chengdu Tianfu (12, 50,00 %)
  2. Hangchow (Hangzhou) (4, 16,67 %)
  3. Beijing Capital International Airport (4, 16,67 %)
  4. other (16.66 %)